PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon ifm din deltakelse i Northman Challenge kommer her.
Kjøp billett nå!Jobb som frivillig

LØYPEKART 2022!

Bli kjent med løypen for løpet 30 april 2022

Klarer du ikke la være å bli overrasket? Er du så nysgjerrig at du bare må vite hva som kommer? Her får du oversikt over løype og hinderpunktene etterhvert 😉

 

 

PRAKTISK INFO

Tilkomst Sandnes Sentrum Fly/Buss/Tog

Fly : Stavanger lufthavn Sola ca 18min kjøring med bil fra Sandnes Sentrum (12km)

Flybussen: Går direkte fra terminalbygget til sandnes sentrum (ruten) og bussen kjører hver time. Se flybussen.no for tider.

Tog: Tog til Sandnes Sentrum stasjon fra både Oslo og stavanger stopper på Sandnes Stasjon. Se NSB.no for rutetider.

 Tilkomst startområdet på løpsdag: 

Oppdatert informasjon kommer.

 

 

Parkering Startområdet

 Vi anbefaler alle å reise kollektivt på løpsdag.

Nærmere informasjon kommer.

Parkering Målområdet

Vi anbefaler alle å reise kollektiv på løpsdag.

Det vil være flere arrangementer i Sandnes
Sentrum Søndag 2-mai så vi samarbeider
med Sandnes Parkering om å gjøre
parkeringen best mulig for alle parter.

Det er mange parkeringsmuligheter i
Sandnes Sentrum.

Nærmere informasjon kommer.

Henting av Startnummer

Startnummer kan hentes fra vår samarbeidspartner Løplabbet som er lokalisert på kjøpesenteret Bystasjonen i Sandnes.

Mer informasjon kommer om tidspunkter nærmere løpet.

Oppbevaring / Bagdrop

Det vil være gratis Bagdrop i startområdet , bagasje blir transportert til målområdet hvor den kan hentes ut igjen etter målgang. Funksjonærer vil passe på bagasjen under løpet.

Oppbevaring skjer på eget ansvar.

Merk bagasjen etter anvisning.

Trykk her for Bagdrop merking

Dusj / Garderober

Det vil være skiftemuligheter i start/målområdet. Det vil også være mulighet for å spyle av seg i målområdet .

dusj/garderober 

Nærmere informasjon kommer.

Toaletter

Det vil være satt opp toaletter i både start og målområdet.

FORSKJELLIGE KLASSER

Alle skal kunne gjennomføre, uansett form. Det finnes flere forskjellige klasser man kan melde seg inn i når man melder seg på løpet, og de bestemmer vanskelighetsgraden på selve utførelsen. Er du en skikkelig tøffing, eller er du helst en medtvungen sofasliter? Vi har riktig klasse for deg uansett. 

NOMADE

Individuell løper

Individuell løper

Klassen for alle , har du lyst og løpe alene og lov til å be om hjelp underveis fra andre deltakere ? Da er dette klassen for deg . 

 

NOMADE ELITE

Individuell løper

Individuell løper

 Klassen for den som ønsker en skikkelig utfordring, her har du ikke lov å be om hjelp av andre deltakere og det stilles krav til påmeldingen

 

LITEN KLAN

Lite lag på 2-3 deltakere

Lite lag på 2-3 deltakere

Ønsker du å springe sammen med noen andre, da er klanene ett godt alternativ til deg.  Her er alt lov, hjelp hverandre gjennom hinderne

 

STOR KLAN

Stort lag på 4-9 deltakere

Stort lag på 4-10 deltakere

Er dere mange som ønsker å springe sammen , da er den store klanen ett super alternativ. Her er alt lov , hjelp hverandre ghennom hinderene

 

LØPETS REGLER

RACE RULES

Bli kjent med reglene som gjelder for Northman OCR. Vi gjør vårt beste for å sørge for at eventen er trygg, og at alle hindre og løyper er forskriftsmessig tilrettelagt. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med regler og vilkår som gjelder for løpet.

REGLER PÅ NORSK:

§1 Som deltaker i Northman OCR sine løp er du pliktig til å gjøre deg kjent med og godta våre regler/vilkår (se under).

§2 som deltaker må du følge alle regler nedenfor.

§3 All deltakelse skjer på EGEN RISIKO. Northman OCR frasier seg alt ansvar for skader på deltakere og deres utstyr. Om noen deltakere eller deres utstyr og/eller klær blir ødelagt, så er ikke arrangøren ansvarlig. Vi anbefaler alle deltakere til å ha forsikring for denne type løp.

§4 All registrering for Northman OCR sine løp er bindende, dvs. att du ikke har angrerett. Arrangørene kommer ikke til å betale tilbake innmeldingsavgift.

§5 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å endre konkurransen når som helst.

§6 Banen vil være merket. Følg denne merkingen.

§7 Northman OCR sine løp er en utfordrende , på alle nivåer. Om noen av dine medkonkurrenter trenger hjelp – skal du hjelpe.

§8 Samtlige hinder / Straff skal gjennomføres før man kan gå videre i løypa. Straff blir forklart av funksjonær samt er merket ved hinderet. Maksimalt 3 forsøk

§9 Har du eller noen andre medkonkurrenter skadet seg under løpet er du pliktig til å tilkalle konkurranseledelsens oppmerksomhet.

§10 Minimumsalder for å delta er 18 år. Om du er under 18 år må samtykkeskjema signeres av foresatte . Deltakere ned til 16år kan delta så lenge samtykkeskjema er signert og levert . Ta kontakt med arrangør før påmelding.

§11 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å avlyse løpet. Om detta skjer så betales innmeldingsavgiften tilbake, men ingen erstatning for reiser eller hotellbestillinger vil erstattes. Hvis løpet avlyses grunnet hendelser utenfor NMOCRs kontroll refunderes ikke innmeldingsavgiften. 

§12 Det er ikke tillatt å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under løpet. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du oppleves som påvirket.

§13 Det er ikke tillatt å nytte prestasjonsfremmende middel. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du oppleves som påvirket av et slikt middel.

§14 Det vil bli tatt bilder og/eller video ved arrangementet som brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media, deltakeren er således innforstått med at han/hun kan framstå i bilder/video offentlig, og også bli nevnt ved navn.

RULES IN ENGLISH:

§1 as participant in Northman OCR races you are obliged to familiarize and accept our general rules/terms (see below).

§2 as participant you must follow all the rules below

§3 all participations are on own risk, Northman OCR has no responsibility for participants nor their equipment. Northman OCR are not liable for any injuries to participants or damages to the participant’s equipment. We recommend that participants have valid insurance.

§4 All registrations for Northman OCR races are binding, meaning no refunds. Northman OCR will not refund any entries.

§5 Northman OCR can change the event at any time.

§6 Course will be marked, follow the markings

§7 Northman OCR races are challenging, at all levels, and if any other participants needs help you are obliged to help.

§8 Obstacles / Penalty for failed shall be performed prior to continuation of the race, penalty will be explained by the marshall and additionally labelled at the obstacle. Maixmum 3 attemps

§9 have you or other participants injured themselves during the race, you are obliged to contact race officials.

§10 Participators must be 18 year to race. If you are under 18 years of age, a parental consent form have to be signed. Participants down to the age of 16 years can race as long as the consent form has been signed and delivered. Contact race officials prior to registration.

§11 Northman OCR can cancel the race , If this happens the entry fee will be refunded, but no travel or hotel reservations will be refunded or can be claimed from Northman OCR. If cancillation of race is due to reasons outside of NMOCRs control , the entry fee will not be refunded. 

§12 you are not allowed to be influenced of alcohol or any other drugs during the race, race officials have the right to take you out of the competition and disqualify you, if you are thought to be under the influence.

§13 under no circumstances are any performance-enhancing drugs allowed, race officials have the right to take you out of the competition and disqualify you if you are thought to be under the influence of such substances.

§14 There will be photos/videos taken during our event that will be used for marketing purposes/social media, participants are by this informed that their picture/video can be publicized on web/social media.

EM & VM-Kvalifisering (Avventer Godkjenning)

Qualifier Event

Ønsker du å konkurrere om en kvalifiseringsplass til OCR European Championships eller OCR World Championship, melder du deg på Elite

REGLER PÅ NORSK : 

For å kunne oppnå en EM Eller VM-kvalikplass må du:

§1 EM , Oppnå topp 10 plassering i klassen  elite, dame eller herrer, og ha bestått alle hindrene (armbåndet/vest i behold). Dersom færre enn 10 kvalifiserte deltakere i klassen gjelder topp 50% dame/herre.

VM (pro wave) , Oppnå Topp 3 Plassering i klassen elite, dame eller herre og ha bestått alle hindrene (armbåndet/vest i behold).

VM (Age group) , Oppnå Topp 15 plassering i klassen elite , dame eller herre og ha bestått alle hindrene (armbåndet/vest i behold). Dersom færre enn 15 kvalifiserte deltakere dame eller herre gjelder topp 50%. 

§2 Det er kun i klassen Elite du kan konkurrere om en kvalikplass til EM og VM.

§3 Deltakere i Elite må være påmeldt i sitt eget navn, det er ingen mulighet for navneendringer/ bytte av startnummer etter at påmelding er stengt.

§4 Deltakere får utlevert obligatorisk Elite vest som skal bæres over all annen bekledning. Vest leveres tilbake etter målgang. Annen bekledning over elitevesten medfører diskvalifisering.

§5 Deltakerne får utlevert et eget elite-armbånd. Armbåndet skal bæres på høyre hånd. Om deltakeren ikke klarer et hinder på mistes armbånd og vest til hindervakt. Du har ubegrenset antall forsøk per hinder.

§6 Kun deltakere som har armbåndet/vest i behold ved målgang kan oppnå kvalifisering.

§7 Deltakeren plikter å vise og registrere armbåndet / Vest til funksjonær ved målgang.

§8 Deltaker melder selv inn sin kvalikplass til OCREC / OCRWC. Framvisning av plassering på resultatliste gjelder som bevis.

§9 Resultatlister: Elite-deltakere med armbåndet i behold ved målgang oppnår høyere plassering enn elitedeltakere uten armbånd og deltakere i åpen 8 km klasse . Deretter sorteres listene på resultattid.

 

Les mer om EM her: http://ocreuropeanchampionships.org/

Les mer om VM her : https://ocrworldchampionships.com/

 

RULES IN ENGLISH:

To qualify for the OCREC / OCRWC you must : 

§1 OCREC Achieve top 10 placement in Elite class, female or male, and passed all the obstacles with the wristband/ vest  intact. If less than 10 participants in the heat , top 50% male/female is eligable.

 OCRWC (pro wave), Achieve Top 3 Placment in Elite class, female or male, and passe all the obstacles with the writstband / vest intact.

OCRWC (age group), Achieve Top 15 placement in the Elite class, female or male, and passed all the obstacles with the wristband / vest intact. If less than 15 participants in the heat , top 50% male/female is eligable.

 §2 Only  Elite participants are eligable to qualify for the OCREC and OCRWC

§3 Participants in  Elite must race under your own name, there will be no possibility to change of names / change of startnumbers passed the registration cutoff point

§4 Participants will be handed a mandatory Elite vest which shall be worn over any other clothing. The vest is returned to officals when you finish the race. Any other clothing over the vest will result in disqualification

§5 Particpants are handed an elite wristband. Wristband to be worn on right arm. If the participant fails an obstacle , the wristband and vest is lost and given to the race official. Unlimited attempts allowed.

§6 Only participants holding the writsband/vest when finished is eligable for Qualifier

§7 Participant is responsible to show and register wristband / Vest to race officials at finish.

§8 Participant is responsible to notify the OCREC / OCRWC of Qualifier placement. Proof of qualification through resuls.

§9 Results : Elite participants with writsband intact upon completion will recieve a higher rating than elite participants without writsband and particants from the Nomade class. Therafter results will be sorted based on final time

More information on OCREC   2021 : http://ocreuropeanchampionships.org/

More information on OCRWC 2021 : https://ocrworldchampionships.com/

 

Northman OCR PAY & Play 2022

Vil du teste hinder før løypa? Følg med for muligheten med Pay & Play 2022.

Video fra tidligere Pay & Play

Melde deg på løpet for 2022? Påmeldingen åpner snart.

Meld deg på!Mer informasjon

Pin It on Pinterest